Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Viện Vũ khí

Lĩnh vực: bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho sự nghiệp quốc phòng toàn dân

Website: http://vdi.org.vn/