Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: là tập đoàn dẫn đầu trong nước trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh than và khoáng sản của Việt Nam. Tập đoàn có: 22 đơn vị trực thuộc Công ty mẹ – Tập đoàn; 23 công ty con TNHH MTV; 4 công ty con ở nước ngoài; 7 đơn vị sự nghiệp có thu hạch toán độc lập; 33 công ty con cổ phần. 

Website: http://www.vinacomin.vn/