Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft MES

Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft MES là một phân hệ phát triển trên nền tảng giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể Quasoft-IMS của công ty Quasoft. Phần mềm Quasoft MES giúp cho phép thiết lập và giám sát qui trình sản xuất từ khâu lập kế hoạch, mua sắm vật tư, nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất, bán hàng và phân phối sản phẩm.

Việc áp dụng Quasoft MES giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian quản lý, tối ưu hóa các qui trình nghiệp vụ hiện tại, giúp lãnh đạo nắm được các thông tin tình trạng sản xuất của doanh nghiệp ngay lập tức và hỗ trợ ra quyết định bằng hệ thống báo cáo tùy biến cao.

Quản lý danh mục và dữ liệu nguồn lực doanh nghiệp

Phần mềm Quasoft MES Cho phép thiết lập và chuẩn hóa các danh mục được sử dụng trong hệ thống, thiết lập các dữ liệu cơ sở để hệ thống sử dụng và tính toán trong qui trình sản xuất.

Quản lý danh mục mặt hàng, các thuộc tính, đơn vị tính

Quản lý cấu trúc sản phẩm (BOM), qui trình sản xuất (Routing) của sản phẩm

Quản lý danh sách đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và các đầu mối liên hệ

Quản lý các đơn vị sản xuất

Quản lý danh sách thiết bị

Quản lý danh mục lỗi và nguyên nhân lỗi

Quản lý dây chuyền và các công đoạn trong dây chuyền, năng lực sản xuất sản phẩm

Quản lý danh sách nhân viên, các kỹ năng làm việc của nhân viên

Quản lý lịch làm việc của dây chuyền và nhân viên

Quản lý vật tư và mua hàng

Quy trình mua hàng giúp giám sát chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch sản xuất và theo dõi thường xuyên tồn kho của nguyên vật liệu theo nguyên tắc JIT (Just In Time) để đảm bảo cung ứng kịp thời, đúng lúc, đúng chất lượng và đủ số lượng. Các chức năng trong mô đun quản lý vật tư và mua hàng bao gồm:

Tập hợp yêu cầu sản xuất từ các bộ phận hoặc hệ thống tự động căn cứ vào kế hoạch sản xuất chi tiết

Lập báo giá và chọn nhà cung ứng

Quản lý đơn mua hàng

Quản lý kế hoạch nhận hàng

Quản lý hợp đồng

Quản lý hàng trả lại nhà cung cấp

Quản lý hóa đơn mua hàng

Quản lý thanh toán và công nợ với nhà cung cấp

Quản lý kho

Phần mềm Quasoft MES cho phép thiết lập danh sách các tất cả các kho sử dụng trong doanh nghiệp, kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, kho phế liệu… ngoài ra có thể định nghĩa các kho ảo để giúp doanh nghiệp kiểm soát trạng thái lưu trữ một cách tốt nhất, các kho ảo có thể là kho của đối tác hay kho trung gian. Hệ thống cho phép thiết lập các vùng lưu trữ trong kho, thiết lập sức chứa, mức lưu trữ tối thiếu và tối đa giúp cho việc giám sát và cảnh báo kịp thời cho quản lý và các bộ phận liên quan để điều chỉnh kế hoạch mua hàng và phân phối sản phẩm. Các chức năng chính trong mô đun quản lý kho bao gồm:

Quản lý danh sách kho, bin và cấu hình từng kho

Quản lý yêu cầu nhập kho xuất phát từ kế hoạch nhận hàng trong đơn mua hàng giúp cho quản lý kho có thể sắp xếp các vị trí đảm bảo việc nhập kho diễn ra kịp thời khi có hàng đến

Quản lý yêu cầu xuất kho xuất phát từ kế hoạch phân phối trong đơn bán hàng giúp cho quản lý kho chuẩn bị phương án xuất kho tốt nhất.

Quản lý phiếu nhập kho

Quản lý phiếu xuất kho

Quản lý trung chuyển giữa các kho

Kiểm kê kho

Tính giá vốn

Báo cáo tồn kho theo lịch sử

Thẻ kho và xuất nhập tồn

Lập kế hoạch sản xuất

Phần mềm Quasoft MES cho phép tập hợp các yêu cầu sản phẩm để xử lý, các yêu cầu có thể bắt nguồn từ các đơn đặt hàng của khách hàng, kết quả dữ báo về mức tiêu thụ sản phẩm của phòng kình doanh … tùy thuộc vào mô hình sản xuất là sản xuất theo đơn đặt hàng MTO (Make to order) hay sản xuất sản phẩm phân phối MTS (Make to stock). Hệ thống sẽ căn cứ vào cấu trúc (BOM) và qui trình sản xuất của sản phẩm, tồn kho NVL, năng lực sản xuất của từng tổ đội và công đoạn trong dây chuyền để tính toán khả năng cũng như thời gian để sản xuất ra sản phẩm. Người lập kế hoạch có thể điều chỉnh các tiêu chí và phương án sản xuất để có được kế hoạch chi tiết theo mong muốn, từ kế hoạch chi tiết này sau khi được phê duyệt, các yêu cầu mua hàng và lệnh sản xuất được tạo ra và gửi cho bộ phận mua hàng và bộ phận sản xuất. Các chức năng chính trong mô đun lập kế hoạch bao gồm:

Quản lý yêu cầu sản phẩm

Xử lý yêu cầu (chạy MRP)

Tính giá thành kế hoạch

Đặt lịch tạo đơn mua hàng

Đặt lịch tạo lệnh sản xuất.

Theo dõi tiến độ cung ứng bao gồm mua hàng và sản xuất

Quản lý quá trình sản xuất

Phần mềm Quasoft MES cho phép giám sát việc thực hiện sản xuất chặt chẽ, mọi thông tin sản xuất được cập nhật kịp thời trên màn hình giám sát giúp quản lý có thể nắm bắt được tình hình sản xuất và các diễn biến bất thường để hỗ trợ ra quyết định kịp thời. Các chức năng chính trong mô đun quản lý sản xuất bao gồm

Quản lý lệnh sản xuất

Quản lý phiếu giao việc cho từng tổ đội, công đoạn

Quản lý thống kê và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Quản lý kho sản xuất, thiết lập và theo dõi các bán thành phẩm, thành phẩm và phế liệu cho từng công đoạn.

Giám sát sản xuất

Báo cáo giá thành thực tế

Báo cáo sản lượng theo kỳ

Phân tích lỗi và nguyên nhân lỗi

Quản lý bán hàng và phân phối

Quy trình bán hàng và phân phối giám sát chặt chẽ từ khâu theo tiếp cận khách hàng đến khâu phân phối sản phẩm cho khách hàng, các chính sách bán hàng và theo dõi công nợ của khách hàng. Các chức năng trong mô đun quản lý vật tư và bán hàng và phân phối bao gồm:

Quản lý bảng giá

Quản lý cơ hội bán hàng

Quản lý báo giá bán hàng

Quản lý đơn bán hàng

Quản lý hợp đồng bán hàng

Quản lý hàng trả lại

Hóa đơn bán hàng

Thanh toán và công nợ với khách hàng

Cài đặt cấu trúc tổ chức

Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft MES cho phép cấu hình cho các qui mô doanh nghiệp khác nhau, phân vùng dữ liệu để làm việc độc lập hoặc phụ thuộc cho các đơn vị trong doanh nghiệp

Chức năng nhắc việc.

Hệ thống cho phép cài đặt việc cảnh báo và gửi các báo cáo định kỳ đến những người liên quan trên hệ thống, qua email hoặc SMS.

Gửi nội dung phiếu giao việc đến các bộ phận sản xuất.

Đặt lịch gửi báo cáo định kỳ cho những người liên quan.

Các lợi ích triển khai

Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft MES được thiết kế nhằm mục đích tự động hóa qui trình sản xuất, giảm chi phí vận hành và tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp. Tùy theo đặc thù từng loại hình sản xuất và mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp và triển khai phần mềm hiệu quả nhất.

Giám sát chặt chẽ qui trình sản xuất

Giảm thiểu sai xót trong quá trình sản xuất do yếu tố con người

Tăng cường năng xuất và chất lượng sản phẩm

Đảm bảo tiến độ sản xuất và tiến độ giao hàng

Giảm chi phí vận hành và lãng phí trong sản xuất

Giảm chi phí tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm

Hỗ trợ ra quyết định kịp thời cho lãnh đạo

Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường

Yêu Cầu Demo Phần Mềm

Chuyển đến: Giới thiệu giải pháp Quasoft MES