Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Lĩnh vực:Trồng, khai thác, chế biến, thương nghiệp buôn bán mủ và các dịch vụ cho việc phát triển cao su;
Phát triển công nghiệp hóa chất sản xuất phân bón và sơ chế mủ cao su;
Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

Website: http://binhlongrubber.vn/